loader gif
adaugă cv vezi joburi (4)

Anunţ selecţie 5 membri Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale a Apelor Minerale S.A

5 joburi // Bucuresti

Descriere client

-

Responsabilități

Cerințe şi cunoştințe

Condiţii obligatorii de participare: 1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile: tehnic, management general, economic, juridic; 2. Experiență profesională generală de minim 10 ani; 3. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 5 ani); 4. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar; 5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit; 6. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 7. Respectarea prevederilor art. 6 și art.7 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru posturile cu specific economic și juridic, condițiile de aplicare sunt: 1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile: economic, juridic; 2. Experiență profesională generală de minim 10 ani; 3. Experiență în posturi de conducere/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 5 ani); 4. Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor) 4.1 Cel puțin 2 dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice si experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; 5. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar; 6. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit; 7. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 8. Respectarea prevederilor art. 6 și art.7 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004; 2. Copie act de identitate; 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională: studii superioare finalizate, cu diplomă de licență, în domeniile: tehnic, management general, economic, juridic; 4. Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 10 ani; 5. Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere/ administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 5 ani (Carnet de muncă, Adeverință, sau extras ONRC, după caz); 6. Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară de domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; 7. Cazier judiciar și fiscal; 8. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 9. Declaraţii pe proprie răspundere conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator, administrator independent într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa: office@arc-consulting.ro). Criterii de evaluare/selecție (conform art.33 din H.G. 722/2016): 1. Competențe specifice sectorului de activitate; 2. Competențe profesionale de importanță strategică; 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 4. Competențe sociale și personale; 5. Reputație personală și profesională 6. Integritate și independență 7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar. Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 septembrie 2020

Creşte-ţi şansa de angajare

Vezi ce cursuri urmează în programul ARC Consulting